top of page

Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby SYNETIK s.c."Szanowni Państwo,


SYNETIK s.c. z siedzibą w Gdańsku w związku z realizacją projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje– wsparcie dotacyjne zaprasza do składania ofert.


Nr postępowania: 1/02/2023


Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby SYNETIK s.c. realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2023 r.


Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe.

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie_ofertowe_SYNETIK
.pdf
Download PDF • 557KB

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Zal_nr_1_Formularz_oferty
.docx
Download DOCX • 93KB

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych

Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych
.docx
Download DOCX • 83KB

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R

Zal_nr_3_Wzor_umowy_na_przeprowadzenie_prac_B_R
.docx
Download DOCX • 134KB

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zal_nr_4_Oswiadczenia
.docx
Download DOCX • 92KB

6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz usług

Zal_nr_5_Wykaz usług
.docx
Download DOCX • 91KB

7. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wykaz kadry

Zal_nr_6_Wykaz kadry
.docx
Download DOCX • 91KB

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres SYNETIK s.c., ul Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: biuro@synetik.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2023 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SYNETIK s.c. ul Narwicka 2D 80-557 Gdańsk NIP 9570720121 REGON 191648678


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania ofertowego nr 1/02/2023 na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby SYNETIK s.c. realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_ISP1_nr 1.02.2023
.pdf
Download PDF • 349KB
Informacja o rozstrzygnieciu_zapytanie ofertowe 1_02_2023
.pdf
Download PDF • 1.34MB


Comments


bottom of page